Rejestracja Przypomnij hasło

Koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego JTP.

I. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Spółka - J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz Spółka Jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem 00000955774 z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, NIP: 779-15-92-241, REGON: 630855774

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.);

4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego JTP;

5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-jtp.pl, za którego pośrednictwem Klient może składać zamówienia;

6. Towar - produkty prezentowane w sklepie internetowym;

7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Spółką a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa  - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144 poz. 1204 ze zm);

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-jtp.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Dostępny pod adresem www.e-jtp.pl sklep internetowy JTP prowadzony jest przez J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz spółka jawna wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem 00000955774.

Dane adresowe:
ul. Marcelińska 96b/214, 60-324 Poznań
NIP: 779-15-92-241 REGON: 630855774
jtp@jtp.com.pl


2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies
b) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies

2.5.a. Przez używanie strony www.e-jtp.pl wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z  Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez nas ciasteczek, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony www.e-jtp.pl.

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzane są różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Używamy ciasteczek w celu:

  • szybszego działania strony i łatwości w użyciu,
  • lepszego dopasowania treści i reklam dostępnych na stronie www.e-jtp.pl do oczekiwań  i zainteresowań klientów,
  • zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak używana jest nasza strona, co pomaga w poprawianiu funkcjonalności i zawartości strony www.e-jtp.pl.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-jtp.com.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszania dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Spółkę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Spółki.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Spółki.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobiegania pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub rozmieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Spółki,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę www.e-jtp.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia zawierać będzie informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Zamówienie nr..." zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli do zawarcia umowy.

4.8. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej "Potwierdzenie realizacji zamówienia", zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Spółką.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Sposób i termin zapłaty

5.1. Zapłaty za zamówione produkty należy dokonać w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Spółkę przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak zaplaty w powyższym terminie powoduje rozwiązanie umowy.

5.2. Spółka umozliwia następujące formy płatności:

a) gotówka w przypadku odbioru osobistego lub przesyłki za pobraniem
b) zwykły przelew na rachunek Spółki.

Dane do przelewu:
02 1050 1520 1000 0092 6997 2437
J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz Spółka jawna
ul. Marcelińska 96b/214, 60-324 Poznań

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierska, paczką pocztową lub odbiorem osobistym. Koszty dostawy opisane są w zakładce "Pakowanie i dostawa".

6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 30 dni licząc od dnia:
a) w przypadku zamówienia dostawy za pobraniem - 2 do 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;
b) w przypadku przedpłaty przelewem bankowym - 2 do 30 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz spółka jawna ul. Marcelińska 96b/214, 60-324 Poznań podany w niniejszym Regulaminie.

Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: sklep@e-jtp.pl. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, Spółka prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Na stronie serwisu www.e-jtp.pl znajduje się pouczenie o prawie odstąpienia od umowy (INFORMACJE O ODSTĄPIENIU JTP) oraz dostępny jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY).


7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia pisma o odstąpieniu od umowy.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz spółka jawna
ul. Marcelińska 96b/214
60-324 Poznań

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6 Sprzedawca może wedle uznania wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, ktore zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7.7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

7.8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci konsumentowi równowartość najtańszego sposobu wysyłki.

 

7.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będace wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów.

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej na podstawie rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2. Reklamacje należy kierować na adres sklep@e-jtp.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko zgłaszającego reklamację wraz z adresem mailowym do korespondencji

b) data zakupu towaru

c) oznaczenie reklamowanego towaru

d) data i okoliczności stwierdzenia wady

e) żądanie związane z reklamacją.

Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 14 dni rozpatrzyć reklamację. W powyższym terminie klient zostanie poinformowany mailowo o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

8.3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może zażądać wymiany rzeczy na nową lub usunięcia wad albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8.4. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany na rzecz wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.5 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartośćrzeczy z wadę pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.6 Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.7. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

8.8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żadaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w posób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z druhgim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej

8.9. Kupujący nie będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8.10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od zakupu rzeczy.

8.11. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.12. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

9.1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowanie Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: J.T.P. Grocholewski, Datkiewicz spółka jawna ul. Marcelińska 96b/214, 60-324 Poznań lub mailowo pod adres sklep@e-jtp.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe.

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. WSZYSTKIE CENY PODANE W SKLEPIE SĄ CENAMI BRUTTO (zawierają już podatek VAT).

Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij